Cookiebeleid

1. Definities

Naast de elders in dit beleid gedefinieerde termen, hebben de termen met een hoofdletter in dit cookiebeleid (het “Cookiebeleid”) onderstaande betekenis.

Gegevens­beschermings­wetgeving betekent (i) de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018; (ii) de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en (iii) alle andere huidige of toekomstige geldende nationale wetten met betrekking tot of met een impact op de verwerking van persoonsgegevens en op de privacy.
Persoons­gegevens betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Sociale Mediakanalen betekent de volgende sociale media profielen van Milcobel CV: LinkedIn FacebookTwitterInstagramYoutube.
Verwerkings­verantwoordelijke betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
Website betekent de website van Milcobel CV: www.milcobel.com en/of de Sociale Mediakanalen.
2. Reikwijdte, identiteit en contactgegevens
2.1. Wij hechten het grootste belang aan de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens. Dit cookiebeleid verstrekt u duidelijke en transparante informatie over hoe en met welke doeleinden derde partijen uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wanneer zij cookies op uw mobiele telefoon of computer plaatsen. Dit cookiebeleid geldt voor de cookies die wij via onze website plaatsen en de persoonsgegevens die daarbij worden verzameld.
2.2. De contactgegevens van onze hoofdvestiging, waar u met al uw vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit cookiebeleid terecht kunt, zijn: Milcobel CV, Fabriekstraat 141, 9120 Kallo (Beveren) te België, met ondernemingsnummer 0870.019.427. Milcobel CV wordt hierna ook “Milcobel”, “Verwerkinsgsverantwoordelijke”, “Wij” of “Ons” of “Onze” genoemd.
2.3. U kan uw vragen per e-mail sturen naar de verantwoordelijke voor privacy van Milcobel op het e-mailadres: privacy@milcobel.com.
2.4. Aangezien cookies de mogelijkheid geven om Persoonsgegevens te verwerken, moet dit Cookiebeleid in samenhang worden gelezen met Ons Privacybeleid, dat u op onze Website kunt raadplegen. De verwerking van Persoonsgegevens is onderworpen aan de Gegevensbeschermingswetgeving.
3. Wat zijn cookies?
3.1. Cookies zijn kleine gegevens of tekstbestanden die op uw computer of mobiele toestel worden bewaard wanneer u onze website bezoekt, en wanneer deze gegevens of bestanden bepaalde informatie over de gebruiker bevatten. In dit tekstbestand worden verschillende types informatie bewaard, zoals uw taalvoorkeur. Cookies geven ons de mogelijkheid om onze diensten te personaliseren via de derde partijen, in lijn met uw voorkeuren, en om uw gebruikerservaring te verbeteren. Daarnaast geven cookies belangrijke informatie over uw gebruik van de website.
4. Waarom gebruiken Wij cookies?
4.1. Er bestaan verschillende soorten cookies, afhankelijk van hun herkomst, doel en/of duur.
  Herkomst
4.2. Wij gebruiken uitsluitend cookies die door derde partijen worden beheerd of in Onze Website worden geplaatst (“cookies van derde partijen of "third party cookies").
  Doel
4.3. De Website gebruikt voornamelijk strikt functionele cookies, die voor u essentieel zijn om Website en haar functies te gebruiken, en voor Ons om de onze diensten te kunnen leveren. Essentiële cookies vereisen geen toestemming en worden op basis van Onze gerechtvaardigde belangen geplaatst.
4.4. Ten tweede kan de Website voorkeurscookies gebruiken, die de derde partijen in staat stellen om de keuze die u in het verleden hebt gemaakt te onthouden (bv. uw gebruikersnaam en wachtwoord, zodat u automatisch kunt inloggen). De Website zal dit type cookies slechts met uw toestemming op uw toestel opslaan.
4.5. Ten derde kan de Website analytische of statistische cookies gebruiken om gebruikers te tellen of voor statistische doeleinden. Deze cookies worden gebruikt om te meten hoe u en anderen Onze Website gebruiken. Deze informatie toont onder meer hoe vaak een bepaalde pagina van de Website bezocht is, hoeveel tijd een gebruiker in de Website doorbrengt, enz. Deze cookies stellen de derde partijen in staat om statistische analyses te maken en de structuur, navigatie en inhoud van Onze Website en Diensten te verbeteren.
  Duur
4.6. Cookies hebben een vervaldatum naargelang ze sessiecookies of persistente cookies zijn. Sessiecookies bevatten informatie die in uw huidige browsersessie wordt gebruikt. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser of de Website sluit. Persistente cookies worden gebruikt om informatie tussen uw verschillende bezoeken aan Onze Website op te slaan. Bij uw volgende bezoek aan Onze Website zal de cookie u als een terugkerende bezoeker herkennen en naar Onze Website worden teruggestuurd, zodat We de Website kunnen aanbieden in lijn met uw voorkeuren, bijvoorbeeld uw taalkeuze.
5. Welke cookies gebruiken Wij en waarom?
5.1. In de tabel in artikel 5.2 hierna, vindt u een lijst van de cookies die in Onze Website worden gebruikt.
5.2. U kan kiezen om het gebruik van bepaalde cookies uit te sluiten via de cookiebanner, die tevoorschijn komt wanneer u de eerste keer Onze Website bezoekt.
Soort Naam en hyperlink Doel Verzamelde persoonsgegevens First/third party cookie Bewaartermijn Rechtsgrond
Functionele cookies            
  devicePixelRatio De Website naar behoren te laten functioneren. Deze cookie registreert de pixel ratio van jouw toestel. First Sessie Gerechtvaardigd belang (nl. het belang om de website goed en naar behoren te laten functioneren) (art. 6.1.f AVG)
  lang De Website naar behoren te laten functioneren. Cookie die de taalkeuze registreert. First 1 maand Gerechtvaardigd belang (nl. het belang om de website goed en naar behoren te laten functioneren) (art. 6.1.f AVG)
Analytische cookie Google Analytics Verbeteren van Milcobel’s diensten       Toestemming (artikel 6.1.a AVG)
  _gid cookie   Deze cookie is gekoppeld aan Google Universal Analytics, het registreert een unieke identificatiecode die het mogelijk maakt om statische gegevens over het gebruik van de website te verzamelen. Third party cookie 1 dag  
  _ga cookie   Deze cookie is gekoppeld aan Google Universal Analytics. Het wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klantidentificatie. Het wordt opgenomen in elke paginaverzoeking van een site en gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor siteanalyserapporten. Third party cookie 2 jaar  
  _gat_gtag_UA_*   *to store a unique user ID. Third party cookie sessie  
  Collect   Deze cookie stuurt informatie over het apparaat en het gedrag van de websitebezoekers. Third party cookie sessie  
5.3. Dit Cookiebeleid is beschikbaar op onze website en wij zullen de gegevens van de ingevulde toestemming (bv. via de cookiebanner) bewaren, zodat wij kunnen aantonen dat u ons uw toestemming hebt verleend. U hebt het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken. De intrekking van uw toestemming is kosteloos en zal geen gevolgen hebben voor de rechtmatigheid van de op uw toestemming gebaseerde verwerking voordat u ze hebt ingetrokken.
5.4. Wanneer Milcobel de bovenstaande persoonsgegevens verwerkt voor de aangehaalde doeleinden o.b.v. de wettelijke basis gerechtvaardigd belang, is het specifieke gerechtvaardigde belang van Milcobel aangegeven tussen haakjes. Milcobel is, na zorgvuldige afweging van de verschillende belangen van mening dat haar belang, voor bovenvermelde doeleinden zwaarder doorweegt dan dat van de betrokkene. Milcobel kan hiervoor aantonen dat:
  1. de belangen die deze met de verwerking nastreeft, als gerechtvaardigd kunnen worden erkend (de “doeltoets”);
  2. de beoogde verwerking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van deze belangen (de “noodzakelijkheidstoets”); en
  3. de afweging van deze belangen ten opzichte van de belangen, fundamentele vrijheden en grondrechten van betrokkenen doorweegt in het voordeel van de verwerkingsverantwoordelijke (de “afwegingstoets”).
Voor meer informatie omtrent iedere afweging van belangen kan u altijd een e-mail sturen naar privacy@milcobel.com.
5.5. Wij zullen u relevante informatie verschaffen indien wij van plan zijn uw persoonsgegevens voor andere dan de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te gebruiken.
6. Wat als ik het gebruik van (bepaalde) cookies niet aanvaard?
6.1. Als u het gebruik van cookies afwijst, is het mogelijk dat bepaalde functies op onze Website niet correct werken. Voor meer informatie verwijzen Wij naar het privacy beleid van deze derde partijen op hun website.
6.2. Wij vragen uw toestemming voor het plaatsen en verzamelen van cookies op uw apparaat, met uitzondering van functionele cookies. U kunt te allen tijde uw toestemming voor het plaatsen en verzamelen van cookies door Milcobel intrekken. Om dit recht uit te oefenen, volstaat het om de cookies te verwijderen die op uw apparaat zijn geplaatst. Om dit te doen, wordt u vriendelijk verzocht om de instructies van uw browserfabrikant te raadplegen zoals hieronder vermeld.
7. Hoe kunt u uw toestemming intrekken om cookies uit te schakelen of te verwijderen?
7.1. U kunt op elk ogenblik uw verleende toestemming voor het gebruik van niet-functionele cookies intrekken via de Website of door de in uw browser bewaarde cookies te verwijderen. Alle courante browsers geven u de mogelijkheid om te kiezen welke niet-essentiële cookies u niet op uw toestel wenst te bewaren. Gelieve de opties of instellingen van uw browser te raadplegen om uw voorkeuren aan te geven. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. De browser zal u een lijst tonen van de cookies die momenteel op uw toestel worden bewaard en u de mogelijkheid geven om de niet-essentiële cookies te verwijderen en ervoor te kiezen ze in de toekomst niet te aanvaarden.

U vindt alle relevante informatie voor het verwijderen van cookies via de volgende links: Voor meer informatie en de specifieke vereisten voor de verwijdering van cookies verwijzen Wij naar het Privacybeleid van de derde partijen op hun websites.
8. Wie zijn de ontvangers van Persoonsgegevens?
8.1. Wij gebruiken uitsluitend cookies die worden beheerd of op de Website worden geplaatst door de derde partijen zoals vermeld in artikel 5.2.
8.2. Milcobel verstuurt uw persoonsgegevens niet op identificeerbare wijze naar derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U begrijpt echter dat ons gebruik van analytische en statistische cookies kan impliceren dat de externe aanbieders van deze cookies bepaalde informatie over u kunnen verkrijgen, waaronder informatie over uw surfgedrag.
8.3. Milcobel kan uw Persoonsgegevens delen met andere entiteiten van de Milcobel groep indien dat nodig is voor een van de doeleinden zoals hierboven uiteen gezet in artikel 5. In elk geval garanderen Wij dat wanneer uw Persoonsgegevens worden verwerkt door entiteiten in onze groep, de verwerking plaatsvindt in overeenstemming met dit Cookiebeleid.
9. Zullen uw Persoonsgegevens buiten de Europees Economische Ruimte (de “EER”) worden doorgegeven?
9.1. Met betrekking tot doorgifte uw Persoonsgegevens, verzameld door cookies, verwijzen Wij naar artikel 6 van Ons Privacybeleid consulteerbaar via de link https://milcobel.com/nl/privacy-policy
10. Welke rechten hebt u met betrekking tot uw cookies?
10.1. Niet-functionele cookies worden geïnstalleerd of gelezen op een van uw apparaten nadat u vooraf duidelijk en eenduidig werd geïnformeerd over wat de cookies precies doen en met welk doel ze werden geïnstalleerd, en nadat uw toestemming werd verkregen. U kan deze toestemming altijd intrekken (cfr. artikel 7).
10.2. Voor de rechten die u heeft met betrekking uw Persoonsgegevens, verzameld d.m.v. cookies verwijzen Wij naar artikel 8 van Ons Privacybeleid consulteerbaar via de link https://milcobel.com/nl/privacy-policy
11. Hoe houden Wij uw Persoonsgegevens veilig?
11.1. Zoals reeds uitgelegd, hechten Wij het grootste belang aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens. Daarom nemen Wij technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw Persoonsgegevens veilig blijven.
12. Vragen
12.1. Als u vragen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, kan u contact opnemen met privacy@milcobel.com.

Wil jij jouw loopbaan lanceren bij Milcobel?

Om een melkweg te maken, heb je vele sterren nodig en daar zijn wij continu naar op zoek. Bij ons timmer je aan je eigen melkweg, kan je opklimmen en je grenzen verleggen. Ben jij iemand die met een open blik naar de toekomst kijkt? Die geen uitdaging uit de weg gaat? Die zelf wil schitteren als een ster aan ons firmament? Geef een boost aan je carrière en solliciteer.

Ben jij een gepassioneerd melkveehouder?

Milcobel is een warme coöperatie met respect voor de verscheidenheid van onze leden. Onze melkveehouders zijn het hart van onze coöperatie. Via dialoog en samenwerking bouwen we samen aan een duurzame toekomst voor de melkveehouderij. Ook jij kan daar deel van uitmaken. Ben jij melkveehouder in België, Nederland of Noord-Frankrijk en heb je interesse? Neem dan contact op.

Honger naar onze producten?

Milcobel is jouw partner in hoog kwalitatieve zuivelproducten. We leveren in een B-to-B context aan retailers, horeca, food service en voedingsproducenten. Ben jij geïnteresseerd in consumentenkaas, ingrediëntenkaas, boter, room, melkpoeder, wei, of ijs? Onze teams staan je graag te woord.

loading...